Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
งานมาตรฐานหลักสูตร งานมาตรฐานหลักสูตร
TH | EN
งานมาตรฐานหลักสูตร


1. เกณฑ์ ขั้นตอน การสรรหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดประจำปี 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2552
เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี พ.ศ.2560
ปฎิทินแสดงขั้นตอนการดำเนินงานคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณา ปีะจำปี พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการพิมพ์เอกสารประกอบการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
แบบสรุปเอกสารประกอบการพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2560


4. หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว

รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง.pdf


5. แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย


6. คู่มือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตร

Download แบบฟอร์ม.pdf


7. แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปิดหลักสูตร

แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปิดหลักสูตร


8. แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร

แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร


9. รหัสหลักสูตร

รหัสหลักสูตร


10. อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ
Mike
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด